Trang chủ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SƠN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG

SẢN XUẤT SƠN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG

SẢN XUẤT SƠN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Để chứng tở là một công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, công ty đã đầu tư dây truyền công nghệ sản xuất sơn BLUMEN