Trang chủ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/ CONSTRUCTION

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/ CONSTRUCTION

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH/ CONSTRUCTION
Thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật như các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông  và hạ tầng kỹ thuật:
  • Thiết kế
  • Tổ chức thi công
  • Quản lý dự án, giám sát kỹ thuật xây dựng các công trình.
To carry out technical infrastructure projects such as bridges, irrigation canals, water supply and drainage systems, including:
  • Design
  • Organization of construction
  • Project management, technical supervision of construction of technical infrastructure;