Trang chủ Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Mô tả công việc 
1.  Công tác lễ tân 
- Trực điện thoại và tiếp đón khách liên hệ công tác.
- Hướng dẫn khách đến liên lạc công tác.
- Công tác phục vụ hoạt động phòng làm việc của Lãnh đạo, phòng họp: trà nước phuc vụ khách của lãnh đạo và các cuộc họp.
- Tiếp nhận các loại công văn đến (fax, chuyển phát nhanh, thư tín, điện tín)

TUYỂN TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT

 1. Mô tả công việc:
 • Tham mưu cho Chủ tịch trong việc triển khai, thực hiện các công việc/dự án liên quan đến hoạt động chung của công ty. 
 • Giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch trong việc giám sát, đôn đốc việc lập và triển khai kế hoạch, các chương trình hành động của Hội đồng quản trị.

Tuyển dụng Kế toán văn phòng

Mô tả công việc:

 • Tiếp nhận kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của các chi phí, hồ sơ tạm ứng, thanh toán của các khách hàng, đội thi công, nhà thầu phụ từ các bộ phận liên quan;
 • Căn cứ hồ sơ, chứng từ lập đề xuất thanh toán cho các đội thi công, khách hàng, nhà thầu;
 • Kiểm tra theo dõi công nợ cá nhân, công nợ với khách hàng/nhà cung cấp/thầu phụ;
 • Theo dõi, cập nhật tình hình xuất, nhập, tồn kho vật tư, công cụ; tình hình sử dụng vật tư, công cụ, tài sản tại Dự án/công trình.

Tuyển dụng Kỹ sư trắc đạc

 1. Chức danh: Kỹ sư trắc đạc;
 2. Số lượng: 05 người;
 3. Mô tả công việc:
 • Lập phương án và kế hoạch trắc đạc, quản lý, thực hiện công tác đo đạc, trắc địa tại công trình;
 • Định vị tọa độ công trình ngoài thực địa, thu thập các số liệu ban đầu cho công tác trắc đạc;
 • Hướng dẫn các đơn vị thi công bảo vệ tim mốc và thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo thi công chính xác vị trí tim mốc đã triển khai;
 • Đo vẽ hiện trạng, tính toán và phân tích số liệu đo đạc;
 • Tham gia lập các báo cáo, các hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến bộ phận trắc đạc.

Tuyển dụng Kỹ sư kết cấu giám sát công trình - Kỹ sư cơ điện giám sát công trình;

 1. Chức danh: Kỹ sư kết cấu giám sát công trình;
 2. Số lượng: 10 người;
 3. Mô tả công việc:
 • Triển khai bản vẽ thi công (Shop drowing), bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế, lập tiến độ, biện pháp thi công;
 • Làm các thủ tục liên quan đến công tác, nghiệm thu thanh quyết toán AB;
 • Giám sát và tổ chức thi công;
 • Khảo sát theo yêu cầu của các đơn vị phát sinh.